Tạo mã Code Signing trên Windows 10

Chạy đoạn mã dưới đây trên Powershell

New-SelfSignedCertificate -CertStoreLocation Cert:\CurrentUser\My `
>> -Subject "CN=<App Name>" `
>> -KeyAlgorithm RSA `
>> -KeyLength 2048 `
>> -Provider "Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider" `
>> -KeyExportPolicy Exportable `
>> -KeyUsage DigitalSignature `
>> -Type CodeSigningCert

10 vấn đề cần làm để mục tiêu Fullstack Web Developer không trở nên quá xa vời

  1. Tổng hợp lại kiến thức, có thể là kinh nghiệm từ trước tới giờ
  2. Học 1 framework frontend mới – Vue.JS
  3. Học 1 framework backend mới – Laravel
  4. Đổi OS sang sử dụng Linux 90% (Ubuntu) (10% Windows để chơi game muahaha…) (Bỏ vì đã cài Ubuntu subsytem trong Windows =)))
  5. Học thêm Javascript
  6. Học thêm NodeJS
  7. Học thêm MongoDB
  8. Học thêm Docker và ứng dụng (30%)
  9. Học thêm về bảo mật ứng dụng, bảo mật web
  10. Làm một ứng dụng có đầy đủ các phần đã học

Cập nhật: Nhiều phần đã thực hiện xong