Challenge #200pushups #30days

Update: Day 13 (16-10-2017)

Thử thách 200 pushups (200 cái hít đất).

Đây như một note đánh dấu để nhớ mà thực hiện.

Thử thách yêu cầu bạn phải thực hiện hít đất 200 cái một ngày trong vòng liên tục 30 ngày. Không cần biết bạn thực hiện bao nhiêu hiệp, mỗi hiệp bao nhiêu cái, chỉ cần quan tâm bạn đạt đủ chỉ tiêu 200 pushups/ngày.

Không nói nhiều nữa, chiến thôi!!!

 1. Day 1
 2. Day 2
 3. Day 3
 4. Day 4
 5. Day 5
 6. Day 6
 7. Day 7
 8. Day 8
 9. Day 9
 10. Day 10
 11. Day 11
 12. Day 12
 13. Day 13
 14. Day 14
 15. Day 15
 16. Day 16
 17. Day 17
 18. Day 18
 19. Day 19
 20. Day 20
 21. Day 21
 22. Day 22
 23. Day 23
 24. Day 24
 25. Day 25
 26. Day 26
 27. Day 27
 28. Day 28
 29. Day 29
 30. Day 30