Các chỉ số chính xác định cổ phiếu trong dài hạn

 1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC – Returning on Invest Capital).
  ROIC = Lợi nhuận sau thuế/(Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn)
 2. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu.
 3. Tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS – Earning Per Share).
  EPS = (Lợi nhuận sau thuếCổ tức)/Tổng số CP lưu hành
  Tỉ lệ tăng trưởng (%) = (EPS1-EPS0)/EPS0
 4. Tỷ lệ tăng trưởng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS – Book Value per Share)
  BVPS = (Vốn chủ sở hữuTài sản vô hình)/Tổng số CP lưu hành
  Tỉ lệ tăng trưởng (%) = (BVPS1-BVPS0)/BVPS0
 5. Tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt (Tiền và các tài sản tương đương tiền)
 6. Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền tự do (FCF – Free Cash Flow)
  FCF = Lưu chuyển tiền từ HĐKD – (Chi phí mua sắm xây dựng tài sản cố định, tài sản dài hạn khác)

Tức là cần tối thiểu các thông số sau từ Báo cáo tài chính và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 1. Lợi nhuận sau thuế
 2. Vốn chủ sở hữu
 3. Nợ dài hạn
 4. Doanh thu
 5. Giá trị cổ tức
 6. Tổng số CP lưu hành
 7. Tiền và các tài sản tương đương tiền
 8. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
 9. Chi phí mua sắm, xây dựng tài sản cố định + dài hạn khác

Quy tắc 4M

Meaning: Bạn có hiểu được công ty này không, công ty này có ý nghĩa gì với bạn không?

Moat: Công ty có lợi thế cạnh tranh tốt không?

Management: Quản trị công ty có tốt không?

Margin of Safety: Giá trị CP công ty có an toàn không?